Menu

Stage Fright Entertainment Company

Algemene voorwaarden particulier

01-06-2018

Offertes en facturen

Offertes

De prijzen die op de offertes staan zijn geldig tot de vervaldatum die op de offerte vermeld staan. Mocht er voor deze periode geen akkoord gekomen zijn dan zal deze offerte als afgewezen worden gezien en zal een nieuwe offerte aangemaakt worden tegen de dan vastgestelde prijzen. Stage Fright Entertainment Company behoudt zich het recht deze prijzen tussen offertes aan te passen naar de stand van de markt. Er kunnen zich geen rechten worden verleend op deze prijzen.

Facturen

Alle facturen dienen betaald te worden binnen de daarvoor aagewezen termijn. Deze termijn kunt u vinden op uw factuur. Mocht er binnen deze genoemde termijn niet voldaan zijn aan de betalingsverplichtingen dan zal er een aanmaning worden verstuurd. Hiervoor kunnen administratie kosten in rekening voor worden gebracht van €6,50 per aanmaning. Mocht er dan nog niet aan de betalingsverplichtingen voldaan zijn dan behoudt Stage Fright Entertainment Company zich het recht om een deurwaarder in te schakelen. Deze kosten zullen bij de persoon met de betalingsverplichting in rekening gebracht worden.

Huren

Er wordt alleen verhuurd aan personen van 18+. In geval van twijfel zal om legitimatie gevraagd worden.

Korting

Als de situatie zich ervoor leent zal er eventueel een korting gegeven worden over sommige producten. Deze korting zal per offerte bepaald worden en er kunnen dan ook geen rechten aan verleend worden. Stage Fright Entertainment Company Behoudt zich het recht deze kortingen tussen offertes door op te zeggen of te wijzigen. Dit geldt voor relatiekortingen, sponsoring, etc.

Evenementen

Aansprakelijkheid

Stage Fright Entertainment Company is niet verantwoordelijk voor schade die wordt aangericht door derden met de gehuurde apparatuur van Stage Fright Entertainment Company. Dit is tevens het geval voor eventuele overtredingen van evenementen zonder vergunning. Stage Fright Entertainment Company is niet verantwoordelijk voor het regelen van deze vergunningen en zal door de organisatie van het evenement zelf gedaan moeten worden.

Schade

Alle schade aangericht door derden op het evenement zullen verhaald worden op de huurder. De prijs van het product op dat moment zal dan in rekening worden gebracht. Mocht het product niet meer leverbaar zijn dan zal de kosten van het vervangende product in rekening gebracht worden.

Annulering

Indien een evenement 48 uur voor de opbouw wordt geannuleerd zullen hier geen extra kosten voor in rekening gebracht worden. Na deze termijn van 48 uur zal er 25% excl. BTW van het totale offerte bedrag excl. BTW in rekening gebracht worden. Stage Fright Entertainment Company behoudt zich het recht om voor deze voorwaarden een uitzondering te maken.

Inbeslagname

In het geval van inbeslagname van apparatuur door de daartoe gemachtigde instantie's zullen de kosten om de spullen terug te krijgen of het opnieuw aanschaffen van de apparatuur in rekening worden gebracht bij de huurder, indien de huurder daarvoor schuldig wordt geacht.

Privacy

Contact gegevens

Gegevens die wij nodig hebben om contact met u op te kunnen nemen worden vastgelegd in ons boekhoud systeem. Dit zijn de volgende gegevens:

Particulier: Naam, geslacht(indien niet opgegeven wordt deze niet ingevoerd), adres, postcode, land (indien afwijkend dezelfde gegevens voor uw postadres), telefoonnummer, mobielenummer, faxnummer, e-mailadres,

Bedrijfsmatig: Bedrijfsnaam, KvK-nummer, naam contactpersoon, geslacht contactpersoon (indien niet opgegeven wordt deze niet ingevoerd),adres, postcode, land (indien afwijkend dezelfde gegevens voor uw postadres), telefoonnummer, mobielenummer, faxnummer, e-mailadres,

Offertes en facturen

Alle gemaakte offertes worden bewaard. Deze offertes staan gekoppeld aan uw contact gegevens. Dit geldt eveneens voor de facturen, deze worden ook bewaard voor een onbepaalde periode. Ook wordt hierbij bijgehouden of er aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

Recht op vergetelheid en dataportabiliteit

Volgens de nieuwe AVG wet heeft u het recht om uw gegevens bij ons te laten verwijderen. Dit is natuurlijk geen probleem! Dit kunt u doen via contact@sfentertainment.nl. Vermeld hierbij uw naam, eventueel de naam van uw organisatie en als u in het bezit bent van een factuur of offerte nummer van ons deze graag ook vermelden, dat helpt ons om al uw gegevens makkelijker te kunnen verwijderen. Daarnaast heeft u ook het recht om de gegevens die wij van u hebben te ontvangen en in te zien. Ook hiervoor kunt u contact met ons opnemen via contact@sfentertainment.nl.